【bzoj1031】 [JSOI2007]字符加密Cipher

2015.03.24 20:11 Tue | 2次阅读 | 旧日oi | 固定链接 | 源码

Description

喜欢钻研问题的JS 同学,最近又迷上了对加密方法的思考。一天,他突然想出了一种他认为是终极的加密办法:把需要加密的信息排成一圈,显然,它们有很多种不同的读法。例如下图,可以读作:
JSOI07 SOI07J OI07JS I07JSO 07JSOI 7JSOI0 把它们按照字符串的大小排序: 07JSOI 7JSOI0 I07JSO JSOI07 OI07JS SOI07J 读出最后一列字符:I0O7SJ,就是加密后的字符串(其实这个加密手段实在很容易破解,鉴于这是突然想出来的,那就^^)。但是,如果想加密的字符串实在太长,你能写一个程序完成这个任务吗?

Input

输入文件包含一行,欲加密的字符串。注意字符串的内容不一定是字母、数字,也可以是符号等。

Output

输出一行,为加密后的字符串。

Sample Input

JSOI07

Sample Output

I0O7SJ

HINT

对于100%的数据字符串的长度不超过100000。

题解

后缀数组模板

我的程序

#include<algorithm>
#include<iostream>
#include<iomanip>
#include<cstring>
#include<cstdlib>
#include<cstdio>
#include<vector>
#include<bitset>
#include<stack>
#include<ctime>
#include<cmath>
#include<queue>
#include<set>
#include<map>
#define maxn 200010
#define ll long long
#define mod 1000000007
#define inf 0x3f3f3f3f
using namespace std;
int read()
{
  int x=0,f=1;char ch=getchar();
  while(ch<'0'||ch>'9'){if(ch=='-')f=-1;ch=getchar();}
  while(ch>='0'&&ch<='9'){x=x*10+ch-'0';ch=getchar();}
  return x*f;
}
char s[maxn];
int a[maxn],len;
int cnt[maxn],val[maxn],_val[maxn],sa[maxn],stk[maxn],top;
int rank[maxn],h[maxn];
bool issame(int a,int b,int hl)
{
  return val[a]==val[b]&&((a+hl>=len&&b+hl>=len)
      ||(a+hl<len&&b+hl<len&&val[a+hl]==val[b+hl]));
}
void get_sa(int lim)
{
  int i,j,k,hl;
  for(i=0;i<lim;i++) cnt[i]=0;
  for(i=0;i<len;i++) cnt[val[i]=a[i]]++;
  for(i=1;i<lim;i++) cnt[i]+=cnt[i-1];
  for(i=len-1;i>=0;i--) sa[--cnt[val[i]]]=i;
  for(k=1;;k++)
  {
    top=0;hl=1<<(k-1);
    for(i=0;i<len;i++) if(sa[i]+hl>=len) stk[top++]=sa[i];
    for(i=0;i<len;i++) if(sa[i]>=hl) stk[top++]=sa[i]-hl;
    for(i=0;i<lim;i++) cnt[i]=0;
    for(i=0;i<len;i++) cnt[val[i]]++;
    for(i=1;i<lim;i++) cnt[i]+=cnt[i-1];
    for(i=len-1;i>=0;i--) sa[--cnt[val[stk[i]]]]=stk[i];
    for(lim=i=0;i<len;lim++)
    {
      for(j=i;j<len-1&&issame(sa[j],sa[j+1],hl);j++);
      for(;i<=j;i++) _val[sa[i]]=lim;
    }
    for(i=0;i<len;i++) val[i]=_val[i];
    if(lim==len) break;
  }
  for(i=0;i<len;i++) rank[sa[i]]=i;
  for(k=i=0;i<len;i++)
  {
    if(k) k--;
    if(!rank[i]) continue;
    while(a[i+k]==a[sa[rank[i]-1]+k]) k++;
    h[rank[i]]=k;
  }
}
int main()
{
  scanf("%s",s);len=strlen(s);
  for(int i=0;i<len;i++) a[i]=int(s[i]);
  for(int i=len;i<2*len;i++) 
  {
    s[i]=s[i-len];
    a[i]=int(s[i]);
  }
  len*=2;
  get_sa(20000);
  for(int i=0;i<len;i++)
  {
    if(sa[i]<len/2)
    printf("%c",s[sa[i]+len/2-1]);
  }
}```