【hdu3530】Subsequence

2015.03.15 22:57 Sun | 11次阅读 | 旧日oi | 固定链接 | 源码

题目大意: 给定一个数列,长度n(1<=n<=100000), 值m和k, 求最长子序列,满足当中的最大值-最小值差不小于m且不大于k。
题解
单调队列三连击!
同时维护两个队列,一个最大,一个最小,当新加入元素后,如果最大-最小>k.就得把之前的起点(两个队列队头的较小值)+1,并删除起点较小的队列的队头。否则如果最大-最小在m,k之间,可以更新答案,如果小于m,忽略不计就行。

我的程序

#include<iostream>
#include<cstring>
#include<cstdio>
#include<algorithm>
#define maxn 100100
using namespace std;
struct node{
  int num;
  int pos;
}qmax[maxn],qmin[maxn],temp;
int n,m,k,st,ans;
int tmax,tmin,fmax1,fmin1;
int main()
{
  while(scanf("%d%d%d",&n,&m,&k)!=EOF)
  {
    ans=st=0;tmax=-1,tmin=-1,fmax1=0,fmin1=0;
    for(int i=0;i<n;i++)
    {
      scanf("%d",&temp.num);temp.pos=i;
      while(fmax1<=tmax&&qmax[tmax].num<=temp.num) tmax--;
      qmax[++tmax]=temp;
      while(fmin1<=tmin&&qmin[tmin].num>=temp.num) tmin--;
      qmin[++tmin]=temp;
      while(qmax[fmax1].num-qmin[fmin1].num>k)
      {
        if(qmax[fmax1].pos<qmin[fmin1].pos)
        {
          st=qmax[fmax1].pos+1;
          fmax1++;
        }
        else
        {
          st=qmin[fmin1].pos+1;
          fmin1++;
        }
      }
      if(qmax[fmax1].num-qmin[fmin1].num>=m&&qmax[fmax1].num-qmin[fmin1].num<=k) 
      ans=max(ans,i-st+1);
    }
    printf("%d\n",ans);
  }
  return 0;
}```